Select Page

KRITERIA PENCALONAN DAN PANDUAN ANUGERAH TOKOH AKADEMIK 2020

Maklumat Berkaitan:

1. LATAR BELAKANG

Anugerah Tokoh Akademik merupakan anugerah tertinggi universiti kepada pensyarah.  Ia diwujudkan oleh UTM bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pensyarah yang telah menunjukkan kecemerlangan serta memberi sumbangan besar terhadap pembangunan dan peningkatan pendidikan di universiti ini. Anugerah ini dahulunya dikenali dengan nama Anugerah Tokoh Pendidik, tetapi mulai tahun 2010 ia diberi penjenamaan semula dengan nama Anugerah Tokoh Akademik. Penjenamaan semula ini adalah sejajar dengan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang telah memperkenalkan  Anugerah Tokoh Akademik Negara.

 

2. KONSEP

Anugerah Tokoh Akademik merupakan anugerah tahunan berprestij tinggi dan diberikan kepada pensyarah berdasarkan kecemerlangan dan pengiktirafan yang telah diperolehi.

 

3. TUJUAN

Anugerah Tokoh Akademik ini bertujuan memberi pengiktirafan universiti yang tertinggi bagi pensyarah. Ia akan menjadi satu pelantar bagi mengiktiraf serta menyanjung para pensyarah yang telah menaikkan serta mengharumkan nama universiti di persada kebangsaan dan antarabangsa.

 

4. ASAS ANUGERAH

Anugerah Tokoh Akademik ini diberikan kepada seorang pensyarah yang komited, terlibat secara menyeluruh dan berterusan dalam proses penemuan ilmu, penjanaan kekayaan negara dan memenuhi aspirasi universiti sebagai jentera pembangunan Negara dan dunia  ke arah meningkatkan kualiti kehidupan manusia sejagat.

 

5. KAEDAH PENCALONAN

  1. Dicalonkan oleh Jawatankuasa Pemilih Anugerah Tokoh Akademik UTM ; atau
  2. Dicalonkan oleh Sekolah / Fakulti / PTJ ; atau
  3. Pencalonan diri sendiri melalui sokongan Sekolah / Fakulti / PTJ

 

6. KRITERIA PEMOHON
Anugerah akan dipertimbangkan bagi calon yang telah:

  1. Menerajui secara holistik bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan dan pentadbiran akademik.
  2. Berkhidmat sebagai pensyarah di universiti selama sekurang-kurangnya 15 tahun dalam kerjaya akademik.
  3. Menerima anugerah atau pengiktirafan ketokohan daripada universiti, badan profesional dan ilmiah yang berprestij pada peringkat universiti, kebangsaan atau antarabangsa.
  4. Mendapat anugerah atau pengiktirafan bagi sumbangannya selama 10 tahun kebelakangan dan tahun yang dinilai.
  5. Membawa impak secara langsung atau tidak langsung kepada universiti & masyarakat melalui aktiviti akademik yang telah dijalankan.
  6. Menunjukkan kecemerlangan secara berterusan dalam bidang akademik yang diterajui.

 

7. JENIS ANUGERAH/PENGIKTIRAFAN YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK PERMOHONAN ANUGERAH

  1. Anugerah/pengiktirafan akademik yang diiktiraf di peringkat universiti, kebangsaan atau antarabangsa.
  2. Penerimaan anugerah mestilah mengambil kira sumbangan dan impak calon dalam bidang akademik seperti yang tertera pada asas anugerah.
  3. Dalam kes zamalah, ia mestilah diperolehi berasaskan undangan, bukan permohonan.

 

8. KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH
Dalam penilaian untuk penganugerahan, sumbangan kumulatif calon berdasarkan kecemerlangan serta anugerah dan pengiktirafan yang diterima sepanjang dan selepas kerjaya akademik akan diambil kira. Huraian ringkas mengenai kriteria pemilihan adalah seperti berikut:-

  1. Ciri Peribadi dan Kepakaran (50%)
   1. Kelayakan akademik
   2. Kelayakan/persijilan dalam pengajaran
   3. Keahlian dalam badan professional
   4. Keahlian dalam persatuan/pertubuhan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa
   5. Jemputan/undangan (bukan permohonan) untuk menganggotai mana-mana badan/ pertubuhan/persatuan kecemerlangan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa 
  2. Anugerah dan Pengiktirafan yang telah diperolehi (100%)
   Anugerah dan Pengiktirafan merangkumi kesemua kategori berikut: 
   1. Penemuan Ilmu
   2. Pengajaran dan Pembelajaran
   3. Penjanaan Nilai Untuk Negara
   4. Pencapaian yang Memenuhi Apirasi Negara dan Global
   5. Pencapaian yang Meningkatkan Kualiti Kehidupan Manusia Sejagat
    • Pengiktirafan peringkat antarabangsa, maksimum 40% setiap satu
    • Pengiktirafan peringkat kebangsaan, maksimum 30% setiap satu.
    • Pengiktirafan peringkat universiti, maksimum 20% setiap satu.
  3. Sumbangan dan Impak Sepanjang dan Selepas Kerjaya Akademik (100%)
   Kecemerlangan dan sumbangan secara berterusan dalam kerjaya akademik dinilai berasaskan komponen berikut:-
   1. Perlaksanaan Fungsi Pengajaran dan Pembelajaran (35%)
    • Pengajaran
     Pensyarah menunjangi tradisi ilmu: memahami, menghayati, mengamal dan menyebar untuk kesejahteraan manusia sejagat.  Dalam melaksanakan tugas pengajaran dan  pembelajaran calon  hendaklah membuktikan yang beliau telah:  
     1. Menunjukkan kemahiran profesional yang tinggi, penuh dedikasi dan iltizam serta tanggungjawab menggunakan teknologi terkini bagi memastikan pengajaran-pembelajaran, dan bimbingan mampu melahirkan pelajar yang berilmu dan berkemahiran selari dengan kriteria kualiti akademik yang ditetapkan,
     2. Menghayati nilai-nilai murni yang mencerminkan peribadi mulia sebagai pendidik agar menjadi teladan dan inspirasi kepada pelajar dalam pembentukan sikap, akhlak, pemikiran serta prinsip hidup mereka.
     3. Menunjukkan daya usaha yang tinggi berasaskan rasa ingin tahu yang tinggi, intelek, kebijaksanaan serta objektiviti bagi memastikan martabat ilmu dapat dipertahankan
     4. Mematuhi masa dan menggunakannya secara cekap dan berkesan dalam proses pengajaran-pembelajaran berkualiti.
     5. Berusaha secara berterusan untuk pembangunan diri dan kerjaya.
    • Pembangunan Pelajar
     Di samping menyumbang ke arah pencapaian cemerlang akademik pelajar, staf akademik  juga berperanan untuk membangunkan sahsiah dan penampilan diri mereka.  Pembangunan pelajar hendaklah menyeluruh dan bersepadu meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan pelajar cemerlang.  Staf akademik berkewajipan menjadi penasihat dan pembimbing untuk membangunkan pelajar supaya mempunyai ciri-ciri kepimpinan, pemikiran yang positif, minda yang sihat dan sahsiah yang mulia.  Bagi menyempurnakan tujuan ini, calon hendaklah membuktikan yang beliau telah:   
     1. Memberi khidmat nasihat, bimbingan, dan tunjuk ajar dengan amanah dan ikhlas bagi membantu ke arah pembangunan pelajar secara menyeluruh,
     2. Sentiasa peka terhadap permasalahan di kalangan pelajar dan berusaha membantu mencari penyelesaian serta sentiasa menjaga sensitiviti masyarakat dan negara,
     3. Berakhlak mulia dan terpuji untuk dicontohi oleh pelajar. 
   1. Menjalankan kegiatan penyelidikan berterusan sepanjang kerjaya akademiknya dengan mengutamakan bidang pengkhususan dan kepakarannya,
   2. Menghayati etika kesarjanaan dan kejujuran akademik dengan mematuhi prosedur penyelidikan dalam pengumpulan data, penulisan laporan, dapatan kajian, dan penafsiran ilmiah,
   3. Amanah dan bertanggungjawab dalam penggunaan sumber penyelidikan. Perlaksanaan fungsi Penyelidikan dan Inovasi (35%)
    Penyelidikan sebagai kegiatan penemuan maklumat dan penghasilan reka cipta yang memberi jawapan kepada persoalan, masalah dan hipotesis merupakan fungsi ilmiah staf akademik yang menyumbang kepada peningkatan ilmu pengetahuan. Dalam melaksanakan fungsi ini calon hendaklah membuktikan yang beliau telah :-   
     
  1. Perlaksanaan Fungsi Perkhidmatan (20%)
   1. Khidmat Masyarakat
    Bagi melaksanakan tanggungjawab sosial dan profesional, staf akademik digalakkan memberi sumbangan perkhidmatan dalam bidang kepakaran masingmasing untuk kemajuan universiti, masyarakat, dan negara. Bagi menyempurnakan tujuan ini calon hendaklah membuktikan yang beliau telah: 
    1. Memastikan perkhidmatan yang diberi sebagai sumbangan berasaskan niat yang ikhlas yang dapat menyumbang ke arah pembangunan masyarakat dan berupaya menyelesaikan masalah sosial,
    2. Melaksanakan perkhidmatan sukarela ini dengan penuh kesungguhan. 
  2. Perlaksanaan Fungsi Pengurusan dan Pentadbiran (10%)
   Semua staf akademik mempunyai fungsi pengurusan bagi melengkap dan memantapkan perlaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.  Oleh itu calon hendaklah membuktikan yang  beliau telah:- 
   1. Memahami dan menghayati dasar pengurusan yang digunapakai,
   2. Melaksanakan pengurusan aktiviti yang menyokong misi dan visi universiti,
   3. Merancang aktiviti dengan berpandukan prinsip pengurusan berkesan,
   4. Melaksanakan tanggungjawab mengikut strategi yang bersepadu untuk mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan,
   5. Membudayakan kualiti dalam menggerak dan merangsang rakan sejawat dan pelajar bagi meningkatkan prestasi dan produktiviti,
   6. Sentiasa proaktif dan responsif terhadap perubahan persekitaran dan budaya organisasi yang dinamik.

9. SYARAT DAN PERATURAN UMUM

  1. Pemohon ATA terbuka kepada semua pensyarah UTM.
  2. Pemohon hendaklah merupakan pensyarah yang berkhidmat sepenuh masa sepanjang tahun atau sebahagian daripada tahun yang dinilai di UTM.
  3. Pemohon telah berkhidmat di UTM sekurang-kurangnya selama lima (5) tahun secara berterusan.
  4. Permohonan hendaklah menggunakan borang rasmi dan disertakan dengan maklumat bukti yang sah dan lengkap.
  5. Anugerah tidak akan diberi sekiranya tiada calon yang layak pada tahun yang dinilai.

10. NILAI ANUGERAH
Nilai anugerah berupa wang tunai RM5,000.00, plak, dan sijil.

11. JADUAL PELAKSANAAN ANUGERAH TOKOH AKADEMIK UTM 2020

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN
1 Draf Iklan Citra Karisma Web 22 Feb – 1 Mac 2021 UTMLead & BPO
2 Proses Pencalonan & Perakuan Peringkat Fakulti 1 Mac – 2 April 2021 Calon/Fakulti
3 Mesyuarat Penilaian Calon ATA 2020 29 April 2021 JK & UTMLead
4 Penghantaran Maklumat Pemenang beserta Write-up 6 Mei 2021 UTMLead
5 Majlis Citra Karisma 2020 17 Julai 2021  

12. JAWATANKUASA PANEL PEMILIH

i Pengerusi Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
ii Panel Pemilih
Prof. Madya Ir. Dr. Sharifah Hafizah binti Syed Ariffin
Dr. Nurbiha binti A. Shukor
Prof. Dr. Shahrin bin Mohammad
Prof. Dr. Omar bin Yaakob
Prof. Dr. Naomie binti Salim
Prof. Dr. Ruzairi bin Abdul Rahim
iii Setiausaha Pn. Nurhanin binti Ahmad
iv Urusetia Cik Priscilla Prapagara

RINGKASAN KRITERIA PEMILIHAN DAN WAJARAN

BIL KOMPONEN SUB-KOMPONEN MARKAH
ELEMEN WAJARAN
1  Ciri Peribadi & Kepakaran
 1. Kelayakan akademik
 2. Kelayakan/persijilan dalam pengajaran
 3. Keahlian dalam badan professional
 4. Keahlian dalam persatuan/pertubuhan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa
 5. Jemputan/undangan (bukan permohonan) untuk menganggotai mana-mana badan/ pertubuhan/persatuan kecemerlangan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.   
50%  
2 Anugerah / Pengiktirafan

Anugerah dan Pengiktirafan merangkumi kesemua kategori berikut:

 1. Penemuan Ilmu
 2. Pengajaran dan Pembelajaran
 3. Penjanaan Nilai Untuk Negara
 4. Pencapaian yang Memenuhi Apirasi Negara dan Global
 5. Pencapaian yang Meningkatkan Kualiti Kehidupan Manusia Sejagat
 •  
100%  
3 Sumbangan dan Impak Sepanjang dan Selepas Kerjaya Akademik

Sumbangan merangkumi kesemua kategori berikut:

 1. Fungsi Pengajaran
 2. Fungsi Penyelidikan dan Inovasi
 3. Fungsi Perkhidmatan
 4. Fungsi Pengurusan dan Pentadbiran
100%